U pogledu ciljeva Kohezijske politike za financijsko razdoblje 2014.-2020., Europska teritorijalna suradnja osigurava podlogu za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Uz partnere iz susjednih zemalja i drugih regija Unije, Europska teritorijalna suradnja uključuje i treće zemlje obuhvaćene instrumentima vanjske politike.

Cilj Europske teritorijalne suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020. je promicanje pametnog, održivog i uključivog rasta, u skladu sa Strategijom Europa 2020., te jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije.

Usporedno s promjenama u prethodnim fazama Interrega, u sadašnjem Interreg V programu fokus je raspodijeljen na lokalnu, regionalnu, transnacionalnu i međuregionalnu razinu. Na taj način definirane su tri linije Interreg programa: prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja.

Prekogranična suradnja (V A)

2014. - 2020.
60 programa

Transnacionalna suradnja (V B)

2014.-2020.
15 programa

Međuregionalna suradnja (V C)

2014.-2020.
4 programa

Agencija za regionalni razvoj vrši ulogu Upravljačkog i Kontrolnog tijela u programima teritorijalne suradnje navedenima niže.

Prekogranična suradnja

Linija Interreg A, odnosno prekogranična suradnja, podupire suradnju između NUTS III regija koje se nalaze na granici dviju ili više država. Programi prekogranične suradnje uključuju lokalna i regionalna tijela u inicijative zajedničkog rješavanja izazova prepoznatih u prekograničnom području te iskorištavanja skrivenih potencijala za rast i razvoj.

Otprilike 37.5% stanovništva Europske unije živi u pograničnim područjima uz 38 unutrašnjih granica. U trenutnom financijskom razdoblju ukupno 60 programa prekogranične suradnje provode projekte kojima se umanjuju negativni utjecaji granica na kvalitetu života i koji ulažu u inovacije, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i druga prepoznata područja.

Republika Hrvatska sudjeluje u programima prekogranične suradnje sa svim susjednim zemljama, uključujući države članice i nečlanice. U ovom kontekstu ključan je Instrument pretpristupne pomoći koji omogućuje državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama sudjelovanje u Interreg programima (IPA CBC).

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Agencija za regionalni razvoj provodi programe prekogranične suradnje Republiku Hrvatske u ulozi Upravljačkog tijela (Ured za upravljanje programima suradnje) te Kontrolnog tijela (Ured za prvostupanjsku kontrolu).

Prekogranična suradnja sa zemljama članicama

Uloga Agencije: Kontrolno tijelo

Prekogranična suradnja sa zemljama nečlanicama

Uloga Agencije: Upravljačko i kontrolno tijelo

Transnacionalna suradnja

Linija Interreg B, odnosno transnacionalna suradnja, uključuje regije iz većeg broja europskih država u makroregije. U odnosu na programe prekogranične suradnje, regije uključene u transnacionalne programe nisu isključivo susjedne regije ili regije u susjednim državama, već obuhvaćaju makroregionalna područja poput Baltika, Dunava, Alpa, Jadrana itd.

Cilj transnacionalne suradnje je poticanje integriranog teritorijalnog razvoja na razini prepoznatih makroregija, provodeći strateški i koordinirani pristup u skladu s prioritetima Kohezijske politike.

U trenutnom razdoblju ukupno 15 transnacionalnih programa potiče teritorijalnu suradnju, financirajući teme inovacija i poduzetništva, okoliša, dostupnosti i infrastrukture, policentričnog urbanog razvoja i drugih.

Republika Hrvatska sudjeluje u transnacionalnim programima u okviru regija Središnje Europe, Mediterana, Dunava i Jadransko-jonske regije.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ured za prvostupanjsku kontrolu Agencije za regionalni razvoj vrši ulogu Kontrolnog tijela na transnacionalnim programima navedenima niže.

Transnacionalni programi

Uloga Agencije: Kontrolno tijelo

Međuregionalna suradnja

Linija Interreg C, odnosno međuregionalna suradnja, obuhvaća suradnju na paneuropskoj razini i uključuje države članice Unije te određene države nečlanice (Norveška, Švicarska…). Osnovni cilj međuregionalnih programa je jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz uspostavu mreža za razmjenu iskustava i najboljih praksi između regija.

U trenutnom financijskom razdoblju uspostavljena su 4 međuregionalna programa koji doprinose Europskoj teritorijalnoj suradnji jačanjem institucionalnih kapaciteta javnih tijela, istraživanjem teritorijalnog i održivog urbanog razvoja te prijenosom znanja i najboljih praksi o relevantnim javnim politikama.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ured za prvostupanjsku kontrolu Agencije za regionalni razvoj vrši ulogu Kontrolnog tijela na međuregionalnim programima navedenima niže.

Međuregionalni programi

Uloga Agencije: Kontrolno tijelo

X