Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja mrežnim stranicama Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Agencija označava Agenciju za regionalni razvoj Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu na adresi Miramarska cesta 22, OIB 77950792246, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080688444, adresa e-pošte: info@arr.hr.

Mrežne stranice označavaju mrežne stranice www.arr.hr.

Sadržaj mrežnih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama ili je dostupan putem mrežnih stranica.
Korisnik označava svaku osobu koja pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju uvjete korištenja mrežnim stranicama te odnos između Agencije i korisnika u pogledu korištenja mrežnim stranicama.

Pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem bilo kojim sadržajem mrežnih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj mrežnih stranica i korištenje mrežnim stranicama

Pristup mrežnim stranicama i korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Agencija. Agencija je ovlaštena u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup mrežnim stranicama i/ili korištenje pojedinim sadržajima mrežnih stranica.

Agencija je ovlaštena u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj mrežnih stranica ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup mrežnim stranicama i korištenje bilo kojim sadržajem mrežnih stranica.

Podatke sadržane na mrežnim stranicama Agencija objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu točnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Agenciju i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge Agencija jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni.

Poveznice

Mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju druge osobe, primjerice državna tijela ili tijela Europske unije. Mrežne stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Agencije te Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost mrežnih stranica i uvjete korištenja mrežnim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na mrežnim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem mrežnih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem mrežnim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, video materijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi mrežnih stranica vlasništvo su Agencije, zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji mrežnih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba.

Podaci objavljeni na mrežnim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj. Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Agencije.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Uvjeti pod kojima Agencija prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u Izjavi o zaštiti privatnosti na mrežnim stranicama Agencije.

Isključenje odgovornosti

Agencija ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa mrežnim stranicama ili korištenja bilo kojim sadržajem mrežnih stranica koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Agenciji odnosno koje su izvan kontrole Agencije.

Agencija ne jamči da je sadržaj mrežnih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa mrežnim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa mrežnim stranicama i/ili se koristi pojedinim sadržajem mrežnih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.

Agencija ne jamči da mrežne stranice ili mrežne stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

Isključena je odgovornost Agencije za štetu koja je posljedica obične nepažnje Agencije, njezinih zaposlenika ili trećih osoba koje je Agencija angažirala u obavljanju svojih poslova.

Pitanja i prigovori

Pitanja povezana s ovim Uvjetima, kao i prigovori povezani s mrežnim stranicama Agencije i njihovim sadržajem mogu se podnijeti Agenciji na adresu e-pošte info@arr.hr.

Ako želite znati jesmo li prikupili Vaše osobne podatke, možete poslati pisani zahtjev na adresu elektroničke pošte info@arr.hr te će Vam biti odgovoreno u zakonskom roku od 30 dana. Sve prigovore, dopune, zahtjeve za pojašnjenjima, brisanjem i dopunama osobnih podataka korisnik može uputiti u bilo kojem trenutku na adresu elektroničke pošte info@arr.hr.

Završne odredbe

Agencija je ovlaštena u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na mrežnim stranicama Agencije te ih korisnik prihvaća samim pristupom mrežnim stranicama ili korištenjem sadržajem mrežnih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa mrežnim stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem mrežnih stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće uvjete korištenja mrežnim stranicama.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja mrežnim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja mrežnim stranicama ili bilo kojim sadržajem mrežnih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

X